Zadaci i ciljevi

Edukativni programi Pozorišta mladih Tuzle imaju namjeru da rade na:

 • kreiranju, organizaciji i realizaciji različitih oblika edukacije djece, mladih i odraslih na svim poljima umjetnosti i multimedije kako bi se unaprijedili njihovi postojeći talenti i potencijali i to putem radionica, seminara i drugih oblika edukacije unutar Udruženja, u školama, drugim organizacijama, institucijama i sl.
 • kreiranju i realizaciji edukacijskih programa u oblastima komunikacijskih, prezentacijskih i retoričkih vještina, menadžmenta životnih vještina, besjedništva i govorništva, poslovne komunikacije, govora tijela, pisanja projekata, biznis planova, instruktivne nastave i drugim oblastima;
 • realizaciji edukacijskih programa za prosvjetne radnike, stručne saradnike u školama, voditelje dramskih sekcija i klubova;
 • primjeni dramskih metoda u nastavi, te drame i teatra u obrazovanju, u skladu sa svjetskim standardima i principima;
 • realizaciji edukacijskih programa za odrasle prema andragoškim načelima i principima cjeloživotnog učenja;
 • afirmaciji i popularizaciji svih oblika primijenjenog teatra uključujući tehnike forum teatra, playback teatra, obrazovnog teatra, ambijentalnog teatra, procesne drame te kreiranje novih eksperimentalnih oblika teatra;
 • afirmaciji, unapređenju i poboljšanju teorije i prakse pedagogije umjetnosti s posebnim naglaskom na dramski odgoj, uz uvažavanje općih pedagoških zakonitosti, načela i principa;
 • povezivanju dramsko-pedagoškog djelovanja s unapređenjem postojećih i kreiranjem novih oblika institucionalnog odgojno-obrazovnog djelovanja;
 • razvijanju programa za popularizaciju uloge umjetnosti u prevenciji poremećaja u ponašanju, kreiranja inkluzivne kulture i razvoja inkluzivne prakse, suzbijanja diskriminacije, osiguranja ravnopravnosti, zaštite dječjih i ljudskih prava, prevencije nasilja i drugih značajnih socijalnih pitanja;
 • uspostavljanju saradnje s drugim organizacijama, ustanovama i institucijama koje se bave istom ili sličnom djelatnošću;
 • razvijanju programa i modula za njegovanje umjetnosti kao iscjeliteljskog, terapijskog i rehabilitacijskog procesa i podsticanje individualnog razvoja životnog potencijala putem kreativnosti i kreativnog izražavanja;
 • edukaciji i razvijanju svijesti o sadržini i značaju humanosti, kreativnosti i građanskog društva;
 • pripremanju, recenziranju i izdavanju knjiga, udžbenika, monografija, priručnika, publikacija, časopisa, naučnih i stručnih radova, članaka i drugih oblika izdavačke djelatnosti u oblasti dramskog odgoja, dramske pedagogije i pedagogije umjetnosti;
 • organizaciji i suorganizaciji različitih oblika naučnog, stručnog i istraživačkog rada u području umjetničko-pedagoškog djelovanja uključujući kongrese, konferencije, simpozije, javne tribine, skupove i druge oblike;
 • pružanju mogućnosti mladim i odraslim za obavljanje različitih oblika mentorirane prakse i/ili stručnog angažmana u aktivnostima edukacijskih programa u slučaju da se za istim javi potreba;
 • zaštiti intelektualnog i materijalnog vlasništa Udruženja od bilo koje vrste zloupotrebe.